متن آگهی مفقودی

جهت پیشگیری از سوء استفاده از مدارک مفقودی و همچنین الزام سازمان ها برای صدور المثنی ثبت آگهی مفقودی در روزنامه های کثیرالانتشار الزامی است.