روزنامه ابرار

دفتر آگهی 178 تصمیم بر این گرفته است که متنی درمورد تاریخچه روزنامه ها برای آشنایی شما مشتریان با این روزنامه ها را انجام دهد از جمله روزنامه ابرار که امروز مورد بررسی قرار میگیرد… ابرار روزنامه صبح کشور از روزنامه‌های سراسری ایران ، سید محمد صفی‌زاده صاحب امتیازی، مدیرمسئولی و سردبیری نشریه را عهده‌دار است. **جهت درج آگهی در …